بهداشت جنسی 

طبق تعریف سـازمان بهداشـت جهـانی، بهداشـت جنسی عبارت اسـت از:

یکپـارچگی و همـاهنگی میـان ذهـن، احـساس و جـسم کـه جنبـه هـاي اجتمـاعی و عقلانی انسان را در مسیر ارتقاء شخصیت او سـوق داده و منجر به ایجاد ارتباط و عشق شـود.

 لـذا هرگونـه اخـتلال کـه منجـر بـه ناهمـاهنگی و در نتیجـه عـدم رضایت از رابطه جنسی گشته و بـه نارضـایتی در رفتـار جنسی منجر شود، اختلال جنسی نامیده مـی شـود.

آمار نشان می دهد که 50 درصد زوجـین در مراحلـی از زندگی زناشویی خود اختلال جنسی را تجربه کرده انـد. پژوهشی در زوج هاي موفق نیز نشان می دهد کـه 77 درصد خانم ها دچار نارسایی جنسی بوده اند، بنا بر ایـن حتی در افراد موفـق از نظـر جنـسی نیـز ممکـن اسـت مشکلاتی وجود داشته باشد.

اخـتلالات جنـسی بـه هر علتی که ایجاد شوند داراي پیامدهاي منفی بـسیاري هستند. تحقیقات نـشان مـی دهـد کـه:

نارسـایی هـاي جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکلات اجتمـاعی از قبیـل جرائم، تجاوزات جنسی بیمـاري هـاي روانـی و طـلاق دارند.

مشکلات ارتباطی و نارضایتی از رابطه زناشویی متـاثر از مولفه هاي گوناگونی از قبیـل تعـاملات مثبـت روزانـه، میزان محبت زوجین، حل تعـارض، پرخاشـگري، عوامـل جنسی و رویدادهاي زندگی است، که در بـین ایـن مولفـه ها رضایتمندي زناشویی با فعالیت و رضایت جنسی رابطـه نیرومندي دارد، به گونه اي که رضـایتمندي زناشـویی در همسرانی که از رضـایت جنـسی برخوردارنـد، علـی رغـم وجود مشکلات ارتباطی بـین آن هـا بـالاتر از همـسرانی خواهــد بــود کــه از رضــایت جنــسی لازم بهــره منــد نیستند.

اگر زوجین بنا بـه دلایلـی از قبیـل بـروز اختلال جنسی در یکی از آن ها، رضایت جنـسی کـافی از زندگی خود نداشته باشند، رضایتمندي زناشویی آن ها نیز متعاقباّ خدشه دار خواهد شـد. اخـتلالات کنـشی جنـسی تاْثیرات متعددي بر روابط زناشویی زوجین از قبیل؛ اعمـال خشونت نسبت به همسر، ایجاد تعارضات در نقش زوجین و کاستن از جذابیت زن و شـوهر در دیـد همـدیگر را دارد که این خود موجـب کـاهش میـل جنـسی و هـم چنـین اجتناب از آمیزش جنسی می شود.

مک کري (2001)عدم واکنش به تقاضـاهاي جنـسی همسر و هم چنین بی توجهی و طـرد همـسر را از نتـایج اختلالات جنسی قلمداد کرد. با توجه به نتـایج بـه دسـت آمده از سنجش ارتباط بـین اخـتلالات کـنش جنـسی بـا ارتباطات زناشویی، هر آن ممکـن اسـت بـروز اخـتلالات کنش جنسی در یکی از زوجین یا هر دوي آن ها نتـایجی از قبیل تعارضات زناشـویی، طـرد، خـشونت و در نهایـت طلاق را داشته باشد.

اختلال کم کاري میـل جنـسی یکـی از اخـتلالات شایع کژکاري هاي جنسی مـی باشـد. ایـن اخـتلالات شامل: اختلالات میـل جنـسی، ارگاسـم، برانگیختگـی جنسی، واژنیسم و هراس جنسی اسـت. شـیوع اخـتلال کم کاري میل جنسی در زنان با 3/58 درصـد از شـایع ترین اختلالات جنسی است که مـشکلات خـانوادگی و زناشــویی فراوانــی را بــه وجــود مــی آورد. برخــی از نویسندگان بیان می دارند 90 درصد مسائل جنسی آنان مربوط به بی میلی جنسی بوده، و اختلال میل جنـسی زنان مشکلات متعددي را براي خانواده و اجتماع فراهم می کند. این در حالی است که آمـار بـالاي طـلاق نیـز می تواند از کژکاري هاي جنسی ریشه گیرد.

در صورتی که زوجین نتواننـد مـشکلات جنـسی و نارضایتی جنسی خود را مـستقیماً بیـان کننـد، در ادامـه نارضایتی هاي به وجود آمده می تواند بـر ارتبـاط آنـان اثر گذاشته و به جدایی و طلاق منجر شـود. بـه همـین دلیل اسـت کـه در بـروز اخـتلالات زناشـویی و طـرح موضــوع طــلاق در یــک رابطــه زناشــویی توجــه بــه موضوعات جنسی بـه ویـژه اخـتلالات کنـشی جنـسی ضرورت دارد. مطالعات نشان می دهـد 1/68 درصـد از زنان مراجعه کننده به دادگـاه هـاي طـلاق تمـایلی بـه روابط جنسی ندارند.

میل جنـسی یکـی از نیازهـاي طبیعی انسان می باشد که عدم توجه مناسب به آن می تواند موجب مفاسد اجتماعی شود.

مسائل جنسی سـهم قابل توجهی در رضایت از زنـدگی مـشترك بـه عهـده دارد. مــسترز و جانــسون (1998)یکــی از شــایع تــرین شــکایات مــردان متاهــل را فقــدان میــل جنــسی همسرانشان گزارش کرده اند. آن ها با پژوهش بـر روي زوج دریافتند بین رضایتمندي از ارتبـاط جنـسی و رضایتمندي زناشویی رابطه مثبت وجود دارد.

فرهنـگ نیــز در رابطه رضـایت زناشـویی و رضـایت جنـسی مـی توانـد دخالت کند. به طـوري کـه در یـک مطالعـه مـشخص گردید سلامت زوجین و رضایت زناشویی در آمریکـایی ها به رابطـه جنـسی بـستگی داشـته، در حـالی کـه در زوجــین آلمــانی چنــین رابطــه اي مــشاهده نــشد.

بین رضایتمندي از ارتباط جنسی و رضایتمندي زناشویی رابطه مثبـت وجـود دارد

یکـی از جنبـه هـاي رضـایت زناشویی، رضایت از روابط جنـسی در زنـدگی مـشترك است. بنا بر این چنان چه بـا آمـوزش هـاي شـناختی رفتاري بتوان بر عملکرد جنـسی تـأثیر مثبتـی گذاشـت احتمالاً رضایت جنسی پیش آمده بر رضـایت زناشـویی نیز مؤثر خواهد بود.

  پكيج درماني شناختي- رفتاري بر ميل جنسي كم كار

جلسه ي اول : معارفه و بررسي عوامل موثر و تاريخچه ي مشكل، بيان منطق درمان

جلسه ي دوم: بررسي افكار و باورهاي ناكارامد جنسي

جلسه ي سوم: بازسازي شناختي و تغيير نگرش منفي نسبت به مسايل جنسي

جلسه ي چهارم: ارايه ي اطلاعات و دانش جنسي

جلسه ي پنجم: آموزش حس يابي غيرجنسي

جلسه ي ششم: آموزش حس يابي جنس

جلسه ي هفتم: آموزش چگونگي مقاربت متناسب با مشكل زوجين

جلسه ي هشتم: بررسي ميزان حصول اهداف درماني

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

مطالب مرتبط : روابط جنسی لذت بخش

رفرنس ها:

بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاري بر رضایت زناشویی زنان داراي کم کاري میل جنسی
جهانشیر توکلی زاده ،1نجمه سادات حاجی وثوق

تاثير درمان شناختي- رفتاري بر ميل جنسي كم كار و رضايت زناشويي
مريم بختياري ،1حاجيه شيدايي ،2سيد عبدالمجيد بحرينيان3 و محمد نوري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *