معیار ازدواج موفق

ملاک ها و معیار ازدواج موفق..

در خصوص معیار ازدواج موفق  خانم اشتاینم میگوید:
افراد زیادی هستند که در جستجوی فرد مناسـبی هـستند ، بـیش از این که تلاش کنند تا خود فرد مناسبی شوند.

پروفسور اولسون.
ملاک ها و معیارهای زیر را برای ازدواج موفق پیشنهاد می کند .

1 ـ قبل از ازدواج هر دو نفر باید مستقل و پخته باشند.

هر چه دو نفری که می خواهند با هم ازدواج کنند پخته تر و مستقل تر باشند ایجـاد ارتباط صمیمانه راحت تر و ساده تر خواهد بود. استقلال و پختگـی اغلـب در طـول زمـان و گذر عمر همراه با افزایش سن بدست می آید و همین میتواند دلیل خوبی برای صبر کردن در ازدواج باشد.
بهترین عامل پیشبینـی کننـده ی ازدواج موفـق بـر اسـاس تحقیقـات ، سـن همسران در هنگام ازدواج است .
هر چه که سن پایین تر باشد احتمال طلاق افزایش مییابد.
دلیلش این است که افراد مـسن تـر ثبات بیشتری دارند و دقیقترمیدانند که از ازدواج چه میخواهند.

2 ـ هر دو نفر به همان اندازه که دیگری را دوست دارند خودشـان را هـم دوست داشته باشند.

در روابط صمیمانه عزت نفس بسیار مهم اس ت. به واقع اگر شما به خودتـان عـشق نورزید، سخت است که به دیگری عشق بورزید

3ـ هر دو نفر بتوانند همانگونه که از باهم بودن لذت میبرند از تنهـا بـودن نیز لذت ببرند.

تعادل بین «با هم بودن» « و با هم نبودن » « یا تعادل بین همراهی » « و دوری» در یـک ارتباط صمیمانه، نقش مهمی دارد .
یک ارتباط صمیمانه بـه هـر دوی آنهـا نیـاز دارد . بـرای ایجاد این تعادل همسران باید بتوانند از فعالیتهای جداگانه ، در اوقاتی که با هم نیستند، لذت ببرند.
زیاد با هم بودن می تواند به رفتارهای مخرب و منفی مثل کنترل همسر و قدرناشناسی منجر شود.

4 ـ هر دو نفر در شغل و حرفه ی خود ثبات داشته باشند.

شغل یا حرفه ی با ثبات و رضایت آور، در عین حال که می توانـد امنیـت مـالی بـه همراه داشته باشد، ایجاد امنیت هیجانی می کند. زمانی که شغل و حرفهی فرد به خوبی پیش میرود، او میتواند زمان بیشتر و انرژی بالاتری را صرف ارتباط خـود بـا دیگـری کنـد .

5 ـ هر دو نفر از خود، آگاه باشند و خود را بشناسند.

یک ارتباط صمیمانه، نیاز به گشادگی، درستکاری و صداقت بین دو نفر دارد .
هر فردی باید بتواند توانمندیهای خود را ارزیابی کند و ضعفهای خود را بـه طـور واقـع بینانـه بشناسد و مشکلات را تقصیر دیگران نداند .
در ضمن لازم است که هر طـرف بدانـد کـه از دیگری چه میخواهد و انتظاراتش از او چیست

6 ـ هر دو نفر بتوانند نظرات و خواسته های خود را قاطعانه

یکی از کلیدهای رشد صمیمیـت جسارت است. جسارت به این معنی کـه آنچـه را میخواهید به طور شفاف، مستقیم و به شیوهی درست بیان کنید. افرادی که جسارت ـ بـا معنی بیان شده ـ ندارند، اغلب در روابط خود، منفعل / پرخاشگرهستند، یـا ایـنکـه تـلاش مـیکننـد دیگـران را فریـب دهنـد و در ارتبـاط، نقـش بــازی کننـد. هـر چـه کـه همـسران خواسته های خود را شفافتر بیان کنند ، احتمال این که به خواسته ی خود برسند بیـشتر اسـت .

7ـ هر دو نفر سعی کنند که خود خواه نباشـند و خواسـته هـای دیگـری را برآورده کنند.

وقتی که ما به نیاز های دیگران توجـه مـی کنیم، آنها نیز به نیازهـای مـا توجـه میکنند. این یک قانون است و قا نون «جلب توجه روشن بینانه» نام دارد. اصل بر این اسـت که خودخواهی کمتر، بهترین صلاح فرد است چرا کـه بـه روابـط همکارانه و صمیمانه کمک می کند و برای همه سودمند است .

ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *